strona główna     -     okładka numeru     -     spis treści     -     archiwum fahrenheita     -     napisz do nas
 
Fahrenheit Crew Konkurs Fabryki Słów
<<<strona 12>>>

 

Konkurs Fabryki Słów

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Organizatorem konkursu na opowiadanie fantastyczne o tematyce wojennej (zwanego dalej "Konkursem") jest Wydawnictwo Fabryka Słów, zwane w dalszej części regulaminu "Organizatorem".

§ 2

Konkurs odbędzie się w dniach od 1 października do 30 listopada 2004 roku.

§ 3

Niniejszy regulamin będzie udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu na stronie internetowej pod adresem: www.fabryka.pl.

 

II. UCZESTNICY KONKURSU

 

§ 4

W konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna z wyjątkiem pracowników Organizatora oraz najbliższych członków ich rodzin, która amatorsko zajmuje się pisaniem tekstów.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE


§ 5

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres Organizatora (w 2 egzemplarzach) maszynopisu opowiadania, opatrzonego godłem lub pseudonimem, dotąd niepublikowanego.
2. Dane personalne autora powinny zawierać jego imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu (jeśli posiada) i adres e-mail (jeśli posiada). Należy je umieścić w oddzielnej kopercie, oznaczonej tym samym godłem lub pseudonimem co maszynopis.

3. Maszynopis wraz z kopertą, zawierającą dane, określone w pkt III. ust. 2., należy przesłać w terminie do dnia 30 listopada 2004 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Wydawnictwo Fabryka Słów

Mateusz Kurmanow

skrytka pocztowa nr 3 

02-792 Warszawa,

z dopiskiem: "Konkurs – opowiadanie wojenne"

4. Jedna osoba może przysłać maksymalnie trzy maszynopisy.

 

IV. TEMATYKA KONKURSU

 

§ 6

Wskazane jest, by akcja opowiadania rozgrywała się w latach 1938-48. Niespełnienie tego warunku nie dyskwalifikuje maszynopisu, ale może decydować o przyznaniu nagrody.

 

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD KONKURSOWYCH

 

§ 7

1. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni do dnia 31 grudnia 2004 roku. Nagrodą będzie zamieszczenie opowiadania w antologii "Deszcze niespokojne", która będzie wydana przez Fabrykę Słów w 2005 roku.

2. Uczestnik, przystępując do udziału w Konkursie, wyraża zgodę na ujawnienie jego imienia i nazwiska przy okazji ogłaszania listy laureatów Konkursu.


§ 8

Fundator nagród zobowiązuje się do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości nagrody, zgodnie z art. 30 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 9

1. Laureaci konkursu zostaną niezwłocznie, listem poleconym, powiadomieni o zwycięstwie w Konkursie oraz o przydzielonej nagrodzie.


2. Warunki odbioru nagród zostaną uzgodnione indywidualnie z każdym z Laureatów.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 10

Organizator zastrzega sobie prawo pierwszeństwa w wydaniu opowiadań, nadesłanych na Konkurs.
§ 11

Organizator informuje, iż nadesłane na Konkurs materiały nie będą odsyłane.

§ 12

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (+ 81) 532-31-40.

§ 13

Decyzja Organizatorów co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna i nie podlega żadnym reklamacjom.

§ 14

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej pod adresem: www.fabryka.pl.

 

 
 
Spis treści
451 Fahrenheita
Literatura
Bookiet
Recenzje
Spam(ientnika)
Permanentny PMS
Wywiad
Ludzie listy piszą
Konkurs
Galeria
K. Night Coleman
Andrzej Zimniak
Andrzej Pilipiuk
Piotr K. Schmidtke
Idaho
W. Świdziniewski
Tomasz Pacyński
M. Koczańska
J. Świętochowski
J. Świętochowski
Adam Cebula
Adam Cebula
Adam Cebula
Tadeusz Oszubski
Adam Cebula
M. Koczańska
Krzysztof Kochański
Altea Leszczyńska
Anna Kańtoch
Anna Marcewicz
Aleksandra Zielińska
Richard A. Antonius
Paul Kearney
Jaqueline Carey
Jacek Piekara
J. Grzędowicz
 
< 12 >