Archiwum FiF
fahrenheit on-line - archiwum - archiwum szczegółowe - forum fahrenheita - napisz do nas
 
Publicystyka

<|<strona 65>|>

Informacja nt Polskiego Towarzystwa Retorycznego

 

 

Informacja nt Polskiego Towarzystwa Retorycznego

 

Od roku 2001 działa Polskie Towarzystwo Retoryczne. Ma ono dwa podstawowe kierunki badań; pierwszym są kwestie związane z retoryką, drugim – z szeroko rozumianą literaturą i kultura popularna, w tym – literaturą SF & Fantasy.

O celach i zadaniach PTR najlepiej poinformuje niniejszy wyciąg ze Statutu PTR

 

 

STATUT STOWARZYSZENIA

wyciąg

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 4

Przedmiot działania  

 

Przedmiotem działania Towarzystwa jest promocja, upowszechnianie i prace nad doskonaleniem znajomości oraz umiejętności posługiwania się retoryką, a w szczególności retoryką praktyczną, promowanie prac badawczych w tej dziedzinie, szczególnie z udziałem młodej kadr naukowej oraz szerokie współdziałanie z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Historii Retoryki w realizacji statutowych celów i zadań tej organizacji .    

 

§ 5

Cele Towarzystwa

 

Celami Towarzystwa są:

1. Promowanie retoryki, w tym:

upowszechnianie powszechnej w Europie i świecie znajomości teorii oraz praktyki retorycznej a także inicjowanie i wspieranie prac na rzecz dostosowania polskiej praktyki nauczania w tej dziedzinie do doświadczeń międzynarodowych.

 

                                                                            

2. prowadzenie prac badawczych w zakresie historii, teorii i praktyki retorycznej.

 

3. prowadzenie analiz i studiów w zakresie możliwości adaptacji w Polsce doświadczeń międzynarodowych związanych z kształceniem w zakresie retoryki.

 

4. prowadzenie oraz promowanie prac badawczych w zakresie związków pomiędzy retoryką a kulturą i literaturą popularną

 

5. Współdziałanie z ISHR w realizacji celów tej organizacji .

 

§ 6

Zadania

 

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 

1. rozpowszechnianie w Polsce wiedzy o retoryce, o kierunkach jej przemian, inicjowanie wykorzystania doświadczeń międzynarodowych w zakresie teorii retoryki i jej zastosowaniu w procesach kształcenia umiejętności jej praktycznego wykorzystania, ale także w zakresie badań literackich oraz badań wszelkich przejawów działalności językowej, np. wystąpień publicznych, itd., propagowanie kultury żywego słowa;

 

2. aktywne, bezpośrednie uczestnictwo w pracach ISHR, głównie poprzez prowadzenie prac studialnych, udział w pracach międzynarodowych komitetów roboczych, w konferencjach i sesjach oraz w Kongresach ISHR ;

 

3. opracowywanie raportów, ekspertyz, opinii, ocen i wniosków w zakresie praktyki retorycznej oraz konsekwencji jej stosowania bądź braku w życiu publicznym;

 

4. działalność informacyjną, wydawniczą i szkoleniową w zakresie retoryki;

 

5. organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń krajowych i międzynarodowych o tematyce zgodnej z celami Towarzystwa, z udziałem krajowych i zagranicznych wykładowców oraz popieranie tego typu spotkań zwoływanych przez inne osoby lub organizacje ;

 

6. współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami, instytucjami, ośrodkami naukowymi prowadzącymi działalność na rzecz idei stosowania retoryki w kraju i za granicą;

 

7. ułatwianie kontaktów między osobami fizycznymi i prawnymi zainteresowanymi kwestiami stosowania retoryki;

 

8. udzielanie pomocy w kształceniu zarówno szkolnym, jak i pozaszkolnym, na dowolnym poziomie, w zakresie teorii i praktyki retoryki;

 

 9. współdziałanie z innymi organizacjami a także organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami i stowarzyszeniami naukowymi, społecznymi, kulturalnymi a w szczególności z wyższymi uczelniami oraz szkołami działającymi w dziedzinie retoryki w kraju i za granicą.

 

10. publikację Biuletynu Towarzystwa, a także prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie retoryki i kultury żywego słowa, a obejmującą m.in. reedycje ważnych publikacji z tego zakresu, tłumaczenia, publikacje własne członków Towarzystwa, itd.

 

 

 

1. Działania Towarzystwa

 

 

Nasze Towarzystwo podjęło dotąd następujące działania:

 od października 2000 roku odbywały się regularne spotkania dyskusyjne nt literatury SF & Fantasy. Wynikiem tych spotkań była zorganizowana, kolejna już, II majowa konferencja nt literatury SF & Fantasy, z udziałem pisarzy oraz wydawców;

 także od października 2000 roku jest prowadzony stały wykład z retoryki [ogólnouniwersytecki];

 odbyły się także tylko dwa otwarte spotkania dotyczące problemów metodyki nauczania retoryki oraz retoryki jako metody badań literatury oraz cztery spotkania dotyczące kwestii związanych z teorią retoryki;

 podjęliśmy prace nad przygotowaniem tomu studiów [przeznaczonych głównie dla nauczycieli] nt metodycznych problemów nauczania retoryki zarówno w szkole średniej, jak i na poziomie wyższym.

 

 

 

 

PRACOWNIA DO BADAŃ HISTORII I TEORII RETORYKI

 

Pracownia, która została powołana w roku 2001, współpracuje z PTR i prowadzi m. in. badania w zakresie historii i teorii retoryki, ze szczególnym uwzględnieniem historii retoryki w Polsce w kontekście europejskim, a także badania nad retoryką zastosowaną do badań różnych przejawów kultury i literatury, m. in. retoryka a literatura, retoryka i teatr, retoryka i film, retoryka a literatura SF & Fantasy i wreszcie retoryka w edukacji szkolnej i uniwersyteckiej. Pracowania prowadzi stałe seminarium/konwersatorium [w postaci zajęć fakultatywnych], a także fakultatywny wykład/konwersatorium z historii i teorii retoryki.

 

Warszawa, 2002-05-07                                      Opracował prof. UW dr hab. Jakub Z. Lichański, kierownik Pracowni

W    N U M E R Z E
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!

< 65 >